พิธีปิดการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ไตรภาคี ประจำปี 2566

โดยมี นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
เป็นประธานในพิธีปิด มี ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าร่วม

ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกันระหว่าง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สตรีภูเก็ต
และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School