กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

ร่วมกิจกรรมโดย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School