กิจกรรมการสอบวัดความรู้ธรรมศึกษา ประจำปี 2566
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร และห้องชฏา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 7 ธันวาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School