คณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล
เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง การดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQ

ร่วมต้อนรับโดย รองผู้อำนวยการเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 7 ธันวาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School