คณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

ร่วมต้อนรับโดย รองผู้อำนวยการเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 8 ธันวาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School