การประชุมภาษาจีนโลก ครั้งที่ 1 第一届世界中文大会
World Chinese Language Conference 2024

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมโดย ดร. วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วย และผู้ดูแลห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยฝ่ายจีนและฝ่ายไทย

จัดขึ้นโดย ศูนย์ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ (CLEC) มูลนิธิการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ และสมาคมการสอนภาษาจีนสากลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและแสวงหา
แนวทางการจัดการศึกษาภาษาจีนทั่วโลกให้มีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยการประชุมครอบคลุมประเด็นการจัดการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ การพัฒนาศักยภาพผู้สอนภาษาจีน การพัฒนาการสอนภาษาจีนเชิงบูรณาการ การจัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน การส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างองค์กร การพัฒนาสถาบันขงจื่อ

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติจีน กรุงปักกิ่ง

ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School