ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม lab กว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่
นักสืบสายเลือด หมอยาท้าทดลอง สนุกกับเด็กเนิร์ส ผ่ากบ เป็นต้น

จัดขึ้นโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระดับชั้น ม.4 และนักเรียนห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องทั่วไป ม.5/7- ม.5/9) เข้าร่วมกิจกรรม

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School