โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเป็นสนามสอบ TGAT/ TPAT ปีการศึกษา 2567

ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2566 ซึ่งดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการทุจริต

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 8 ธันวาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School