คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ
(English Program) ด้านหลักสูตร การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและบรรยากาศห้องเรียน

ร่วมต้อนรับโดย รองผู้อำนวยการรุ่งนภา แซ่ส้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 14 ธันวาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School