โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ตามความสนใจ
จัดขึ้นโดยกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดค่าย
จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ณ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

​ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School