กิจกรรมเปิดบ้านโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ครั้งที่ 4
มี ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี
จัดขึ้นโดยห้องเรียนโครงการพิเศษ SMP Gifted โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับชั้นป.4-ป.6 ที่ได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
สูงสุดในการสอบ PKW Pre-test ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 98 คน

ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้ในฐานต่างๆ เช่น ฐานชีววิทยา ฐานเคมี ฐานฟิสิกส์ ฐานคณิตศาสตร์
ฐานคอมพิวเตอร์ และฐานบอร์ดเกม

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School