การอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ
สู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ PA ภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต)

ได้รับเกียรติจาก นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานในการอบรม โดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ
และมีคณะผู้บริหารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรม

จัดโดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School