ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่ง "อุ่นไอรักศรีนครินทร์ 2024" ครั้งที่ 2

โดยตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ณ โดมกีฬา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 19 ธันวาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School