กิจกรรม Christmas Day ให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมและเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษา จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น กิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้เรื่องวันคริสต์มาส, Hohoho Laughing Challenge, Christmas Quiz,
Writing Letters to Santa, #pkwxmas2023 Photo Challenge Teachers & Staff Costume Competition
และ Christmas Carols Singing

ณ โดมกีฬา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 25 ธันวาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School