การประชุมเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการศึกษาภาษาจีน
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวและโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

โดยคณะศึกษาดูงานเป็นผู้บริหารสำนักงานและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง

การประชุมครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เพื่อเป็นช่องทางให้โรงเรียนในสังกัดได้มีโอกาสในการติดต่อประสานงาน
เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและเกิดเป็นโครงการในความร่วมมือทางการศึกษาในอนาคต
ทั้งนี้มุ่งหวังเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้มีศักยภาพสูงขึ้น

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School