ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE
จากโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา และโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จังหวัดพังงา

เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เพื่อยกระดับความเข้มแข็งของการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศ

ต้อนรับโดย รองผู้อำนวยการเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู
และนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 3 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School