กิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

วันที่ 5 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School