กิจกรรมการแข่งขันความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรมจีน Dragon Cups
ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566
普吉中学孔子课堂第八届“龙王杯”中学生系列汉语大赛

ได้รับเกียรติจาก คุณครูพัชรี เสรีเสถียรทรัพย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
และคณะครูเชี่ยวชาญและครูอาสาสมัครจีนจาก สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ให้เกียรติมาเป็นกรรมการตัดสิน

ซึ่งในวันที่ 6 มกราคม 2567 เป็นการแข่งขันรอบตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. การแข่งขันพากย์เสียงภาษาจีน 2. การแข่งขันความสามารถด้านวัฒนธรรมจีน ประกอบด้วย คัดลายมือ เขียนพู่กันจีน วาดภาพด้วยพู่กันจีน
ถักเชือกจีน และตัดกระดาษจีน 3. การแข่งขันการแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมจีน
มีโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภาคใต้เข้าร่วมจำนวน 19 โรงเรียน จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 141 คน ครูผู้ควบคุมจำนวน 57 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 229 คน
เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมา สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง สร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้
และเป็นการสร้างแรงจูงใจ สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School