การสอบโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
และโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. (Intensive Program : SMT)

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 6 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School