คณะครูและนักเรียนชุมนุมคนชอบเที่ยว ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล
จัดทำแผนการเดินทางและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต , หาดในยาง , Rabbit Hole และอินทรฟาร์ม

วันที่ 6 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School