ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการ YC PKW ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เพื่อให้ทราบถึงวัตุประสงค์ของโครงการ เพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 7 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School