กิจกรรมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One รุ่นที่ 14
จัดโดยชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มีนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบออดิชั่น TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ระดับโรงเรียน
และได้เป็นตัวแทนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้แก่ นางสาวณัฐปภัสร์ ตันติปาลีพันธ์ ม.3/8
นางสาวทอตะวัน เต็งรัง ม.4/6 นางสาวภาวิดา แซ่ย้า ม.4/6 นางสาวชาลิสา มั่นเมือง ม.4/12
นางสาวจันทรรัตน์ เกิดสุข ม.4/12 นายณัทพสิษฐ์ บุญยนิตย์ ม.5/4 นายแมททิว เบ็ญจามิน เบ็นดอย ม.5/8
นางสาวมนิดามณี มณีรัตนโชติ ม.5/11 นางสาวอภิชญา สุพรรณชนะบุรี ม.5/11 นายศุภวิชญ์ รัตนเคหะ ม.5/13

ไปแข่งขันเพื่อคัดตัวแทนระดับจังหวัด ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 28 มกราคม 2567

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 10 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School