การสอบโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว รอบเพชรชฎาฟ้าขาว
โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP
และโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.(Intensive Program : SMT)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โดยนักเรียนที่เข้าสอบในวันนี้จะเป็นนักเรียนที่สอบผ่านในรอบเจียระไนเพชร จำนวน 120 คน

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 14 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School