การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อเป็นการให้การศึกษา บริการทางวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ
และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ให้สามารถผลิตนักเรียนส่วนหนึ่ง
ที่มี่คุณภาพและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเข้าศึกษาต่อใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นำโดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเนตรชนก ทัศนกมล
และคณะครู เข้าร่วม

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 17 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School