พิธีเปิดมหกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต
“หัตถศิลป์ใต้เลิศล้ำ นวัตกรรมก้าวหน้า ภูมิปัญญาก้าวไกล เด็กไทยพัฒนาสู่สากล”

โดยมีนางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธาน
ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรม

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ และผลงานความคิดสร้างสรรค์
ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา นักเรียนได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพ
บนพื้นฐานความสามารถที่แตกต่างกัน และเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดทั้งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
ทั้งหมด 24 โรงเรียนจากทุกสังกัด ร่วมเข้าแข่งขัน

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School