การสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
เพื่อรับประกาศนียบัตร DELF SCOLAIRE A1, A2 และ B1 ประจำปี พ.ศ. 2567

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย
และสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ มอบหมายให้โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้
ภาษาฝรั่งเศส DELF SCOLAIRE ภาคใต้ตอนบน

ณ ห้องประชุมชงโค และอาคาร 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 21 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School