กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยงานรับนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ให้กับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)

ณ โรงเรียน อบจ. บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)

วันที่ 23 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School