พิธีมอบเข็มฟ้าขาว และเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ
โดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กชายอธิษ์ฐ์ จุลพูล ม.3/3 เด็กหญิงณิชกานต์ ศิรินรรัตน์ ม.3/3
นางสาวณัฐวรา สมตระกูล ม.3/3 ครูผู้ควบคุม : ครูญาณกร โชคประเสริฐ
รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชื่อโครงงานว่า “อย่าลืมหนู” ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

นายธีทัต เจริญพรภักดี ม.3/2 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา โรจนะเทพประสิทธิ์ ม.3/2
นางสาวภคพร สมศักดิ์ ม.3/2 ครูผู้ควบคุม : ครูณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์
รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ สาขากายภาพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชื่อโครงงานว่า “เพิ่มเหลี่ยม เปลี่ยนเวลา”

เด็กหญิงพรทิพย์ ฤกษ์ปฏิมา ครูผู้ควบคุม : ครูสมใจ ไชยสุวรรณ์
รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การแข่งขันการวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 24 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School