กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี เดินทางไกล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันที่ 24 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School