มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ ในกิจกรรมต่างของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 25 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School