กิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC-Youth Counselor)

จัดโดยงานแนะแนว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มี นางเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิด และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร นางสาวประภาศรี ไกรนรา
มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและแนวทาง

การดำเนินงานกิจกรรม เพื่อนที่ปรึกษา (YC-Youth Counselor)ซึ่งมีนักเรียนแกนนำชั้น ม.1 - 6
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 73 คน

ณ ห้องประชุม Smart Room โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 26 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School