การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ให้แก่นักเรียนในโครงการทุกระดับชั้น
โดยใช้แบบทดสอบ Oxford Online Placement Test

จัดสอบโดย โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

ณ ห้องคอมพิวเตอร์​ อาคารเรียน 2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 22, 23 และ 28 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School