การสอบวัดประมวลความรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

เพื่อนำคะแนนไปประเมินการเลือกโควตาเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 29 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School