นายบรรจง หนูไชยา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

“ ร่วมเดินทางไปส่งรองผู้อำนวยการรุ่งนภา แซ่ส้อ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ”
โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี

ณ โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี

ณ โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School