มอบเกียติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์และช่วยงานด้านนาฏศิลป์
ด้านงานประชาสัมพันธ์ และด้านการถ่าย (AV Team) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โดย นายไพศาล ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมวริสทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 30 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School