นายณัทพสิษฐ์ บุญยนิตย์ ม.5/4 และนางสาวทอตะวัน เต็งรัง ม.4/6 นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เข้ารับเกียรติบัตรจากนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ในฐานะตัวแทนจังหวัดภูเก็ต ไปแข่งขันต่อในระดับภาคใต้ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี
To be number one idol รุ่นที่ 14

ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 30 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School