มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล แสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
การประกวดออกแบบปกสมุด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โดยนายบรรจง หนูไชยา รองผู้อำนวยการ และนางสุนันตา ลุพรหมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School