กิจกรรม "มหกรรมเปิดโลกด้านภาษา ส่งเสริมพหุปัญญา นวัตกรรมผู้เรียนสู่สากล
The Glamourous Chada Language Festival 2024"

ได้รับเกียรติจากนายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิด
กล่าวรายงานโดยทันตแพทย์พงษ์ศักดิ์ เกิดวงษ์บัณฑิต ประธานคณะกรรมกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
และกล่าวต้อนรับโดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

จัดโดยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กิจกรรมภายในงานเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในรูปแบบ การแสดงความสามารถบนเวที ซุ้มกิจกรรมจากแต่ละระดับชั้น การออกร้านขายอาหารนานาชาติ และกิจกรรม
บ้านผีสิง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School