กิจกรรมค่าย STEM ให้กับนักเรียนรางการห้องเรียนพิเศษ English Program
ระดับชั้นมัธญมศึกษาปีที่ 1-3

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในการแก้ปัญหา

จัดโดยโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School