กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนกลุ่มวิชาเอก เศรษฐศาสตร์และการเป็นผู้ประกอบการ ม.4/7-4/14

รายวิชาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ อาหารจานเดียวเพื่อสุขภาพ ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในหัวข้อ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ SME ขนาดกลาง การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการทำอาหารและขนมพื้นเมืองภูเก็ต

จัดโดยโครงการสหวิทยากร (MIP) หลักสูตรพหุปัญญา และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School