นางสาวปัณฑารีย์ บุญสนิท ม.5/13 รับมอบเข็มฟ้าขาว ช่อดอกไม้แสดงความยินดี
ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567

มอบโดย นายบรรจง หนูไชยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School