กิจกรรมแนะแนวชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ให้กับนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ดำเนินงานโดยงานรับนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School