โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ กิจกรรมบริการทางภาษา ปีการศึกษา 2566
มุ่งเน้นให้นักเรียนบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้
และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติ

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก
ให้แก่นักเรียนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ตามความถนัดและ ความสนใจ

จัดโดย โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ ICE โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School