กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

จัดโดยงานรับนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School