มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้อง Smart Room โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School