โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2567
ดำเนินงานโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการใช้รถใช้ถนน สร้างจิตสำนึกและมารยาท
ในการขับรถอย่างปลอดภัย และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการให้ความช่วยเหลือ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ และออกใบอนุญาตขับรถให้กับนักเรียนที่เข้ารับการอบรม
และผ่านการสาธิตการขับขี่อย่างปลอดภัยในภาคปฏิบัติ รวมถึงต้องผ่านการทดสอบข้อเขียน ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์(e-exam)

ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School