ต้อนรับ นายถาวร เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
และคณะ เข้าเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจนักเรียน

“สนามสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย”

โดยมี ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
และทีมงานร่วมดำเนินงานการสอบ

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School