นางสาวภรทิพย์ สิ่งที่รัก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นตัวแทนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าร่วม

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม ๔๓
โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ ห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School