มอบเกียรติบัตรรางวัล เด็กดี ศรี ภ.ว ประจำปีการศึกษา 2566
โดยคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School