กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

จัดโดยงานรับนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School